POGOJI UPORABE

Portal VseStoritve.com je spletna platforma, namenjena povezovanju ponudnikov storitev in posameznikom (uporabnikom), ki te storitve potrebujejo. Prek portala je možno dostopati do vseh informacij, ki jih posameznik potrebuje pri izbiri ponudnika, zagotovljena pa mu je tudi platforma za oddajo povpraševanj enemu ali večim ponudnikom ter oddajo mnenja o zadovoljstvu s storitvijo oz. ponudnikom. Namen portala je povečati transparentnost trga storitev v Sloveniji.

Definicije in veljavnost pogojev uporabe

V teh pogojih uporabe imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

 • Portal, mi, naši se nanaša na spletni portal VseStoritve.com, dostopen na domeni www.VseStoritve.com z vsemi spletnimi stranmi znotraj te domene.
 • Upravljalec se nanaša na podjetje Cohortem d.o.o., Mladinska ulica 63, 1000 Ljubljana, ki je lastnik in upravljalec spletnega portala VseStoritve.com.
 • Uporabnik se nanaša na obiskovalca portala, ki išče storitev in uporablja funkcije portala za povezovanje z ustreznimi ponudniki. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane, kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.
 • Ponudnik se nanaša na ponudnika storitev, ki na portalu predstavlja svoje podjetje in aktualno ponudbo ter uporablja funkcije portala za stik z novimi strankami.
 • Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih omogoča portal, in obsegajo:
  • objavo predstavitve ponudnika in uporabnikovo iskanje / pregledovanje med njimi,
  • objavo ponudbe ponudnika in uporabnikovo iskanje / pregledovanje po njej,
  • sodelovanje uporabnika in ponudnika v zahtevkih za povpraševanje,
  • stik med uporabnikom in ponudnikom prek e-pošte in/ali telefona,
  • objava mnenj uporabnika o zadovoljstvu s ponudnikom / s kakovostjo storitev.
 • Oglaševanje se nanaša na komercialno oglaševanje, ki ni neposredno vezano na storitve portala.

Pogoji uporabe portala veljajo za vsako obliko uporabe funkcij portala in objavljanja vsebin. Z obiskom in uporabo portala se uporabnik in ponudnik strinjata s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemata.

Pogoji uporabe predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem, ponudnikom in uporabnikom portala in veljajo od trenutka, ko so objavljeni na spletni strani portala. Izdaja jih upravljalec, ki jih lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni in novi stopijo v veljavo z objavo na portalu. Uporabnik in ponudnik sta odgovorna, da sta v vsakem trenutku seznanjena z veljavnimi pogoji uporabe in jih upoštevata.

Omejena uporaba objavljenih vsebin

Imetnik in upravljalec spletne domene VseStoritve.com je podjetje Cohortem d.o.o., v nadaljevanju upravljalec. Ime VseStoritve.com se ne sme uporabljati v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina portala in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last upravljalca ali ponudnika in so avtorsko pravno zaščiteni kot intelektualna lastnina oz. kot podatkovna zbirka.

Prepovedano je posnemanje portala in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala in/ali upravljalca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike oz. če ni to izrecno dogovorjeno z upravljalcem. Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z upravljalcem.

Vsebina, objavljena na portalu (razen vsebine, ki jo na portal vnese ponudnik) je v celoti v lasti upravljalca ali drugih oseb, ki so na upravljalca prenesle omejeno pravico njihove uporabe in je predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja upravljalca (podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe) vsebin ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala. Uporaba vsebin je dovoljena pod pogojem, da so uporabljene v enakem kontekstu ter so dosledno označene z virom in povezavo do spletne strani (avtor: Spletni portal www.VseStoritve.com). Uporaba vsebin portala v druge namene kot za lastne potrebe je dovoljena le na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca (podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe). V primeru objave mora biti za celotno vsebino ali za uporabljen citat iz vsebine naveden vir in povezava do spletne strani (avtor: Spletni portal www.VseStoritve.com). Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije, ni dovoljeno. Kršitelji avtorskih pravic in določb pravnega obvestila bodo za kršitve kazensko in finančno odgovorni.

Vsebine, ki jih na portalu objavijo ponudniki (besedilo, povezave, slike, skice, drugi grafični elementi, kontaktni podatki), so v njihovi lasti in niso neposredno predmet teh pogojev uporabe. Zanje veljajo pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki. V primeru, da ni navedeno drugače, zanje veljajo ti pogoji uporabe.

Dostopnost portala

Upravljalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se upravljalec zavezuje, da bo o motnjah ponudnike obvestil preko portala do tri (3) dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

Varovanje zasebnosti uporabnikov in ponudnikov

Uporabnik in/ali ponudnik storitve izrecno dovoljujeta, da upravljalec z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe.

Upravljalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov oz. ponudnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani s storitvami portala in prejemnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

Portal uporabnikom oz. ponudnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Osebni podatki uporabnikov

Osebne podatke uporabnikov portala vidijo le pooblaščene osebe upravljalca in ponudniki, ki jim uporabniki sami posredujejo zahtevek za ponudbo ali izvedbo. Uporabniki tako sami določajo mejo vidnosti; ponudnikom podatki niso vidni, dokler jim jih uporabnik z zahtevo za ponudbo ne razkrije sam.

Uporabnikovo ime in prva črka priimka, slika uporabniškega profila in kraj bivanja so vidni tudi ob danih mnenjih za izvedbo storitev ponudnika.

Varstvo gesel uporabnikov in ponudnikov

Upravljalec se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe upravljalca. Upravljalec si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika ali ponudnika - lastnika gesla.

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik oz. ponudnik, ki se je vpisal na portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Uporabnik oz. ponudnik se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala. Registrirani uporabniki in ponudniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Naša dolžnost je varovanje zasebnosti uporabnikov portala. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. K temu nas zavezuje zakonodaja Republike Slovenije, zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Upoštevamo naslednja zakonska določila:

 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih prostovoljno posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na portal ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo. Vsi uporabniki storitev, ki nam zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, prepisa, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča portal. Če vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov niso mogoči z uporabo funkcij, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na portal, lahko navedeno uporabnik zahteva po elektronski pošti na naslovu info@vsestoritve.com. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec lahko od uporabnik zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da uporabnik primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno. Zbrane osebne podatke obdelujemo in uporabljamo samo za namene, za katere so nam bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvedbo storitev, ki jih portal omogoča. Namen uporabe osebnih podatkov je jasno napisan na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo.
 • Uporabnik dovoljuje upravljalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil.
 • Avtomatsko beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve in vašo uporabniško izkušnjo, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so demografski podatki, nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika.
 • Osebnih podatkov uporabnika (ime in priimek, naslov e-pošte, kontaktni podatki) upravljalec ne bo javno objavil na portalu brez soglasja uporabnika.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam z izjemo ponudnikov portala, ki jim uporabniki sami posredujete zahtevke za ponudbe. Podatke upravljalec posreduje le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
 • V primeru, da bi bil dostop do osebnih podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja v zvezi z delovanjem spletnega portala (vzdrževanje portala, programiranje, vzdrževanje baz, gostovanje spletnih strani, ipd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu.
 • Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Piškotki, ki jih zapisujemo, so opredeljeni v nadaljevanju in tu.
 • Vsi podatki na portalu, zlasti v delu, ki zahteva registracijo, so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.
 • Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za osego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.

Politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

Odgovornosti in pravice upravljalca

Informacije, objavljene na portalu, so informativne narave. Avtor vsebin in upravljalec se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter upravljalec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin portala. Kadar povezave na portalu vodijo do spletnih strani izven domene www.VseStoritve.com, te strani niso pod nadzorom upravljalca in ta nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Upravljalec zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni in da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju portala ali storitev, ki jih portal ponuja, v najkrajšem možnem času. Upravljalec si bo prizadeval uporabnike in ponudnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadov v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade. Upravljalec ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ter motnje delovanja, ki so posledica višje sile.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino portala in/ali nabor storitev, ki jih portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Ponudnik v tem primeru nima pravice do nadomestila ali kompenzacije, če se s spremembami ne strinja, sme pa odstopiti od pogodbe.

Upravljalec ni odgovoren za vsebino, ki jo vnašajo ponudniki ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so predmet ponudnikov in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja.

Upravljalec si pridržuje pravico do preverjanja vsebine, ki jo na portal vnašajo ponudniki in uporabniki ter njihove zavrnitve, izbrisa ali blokade objave delne ali celotne vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da oglas krši ali bi z objavo kršil predpise ali te splošne pogoje. To zlasti velja v primeru:

 • neprimerne ali žaljive vsebine,
 • vsebine, ki ni napisana v slovenskem jeziku,
 • nepravilne ali neresnične objave kontaktnih podatkov,
 • navajanje zavajajoče cene (brez vključenega DDV),
 • vsebine, ki se v objavi sklicujejo na druge vsebine ali vsebino v drugih medijih,
 • HTML kode, ki kvari standardni izgled vsebine,
 • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,
 • raznih skript in obrazcev z vnosnimi polji,
 • skritih tekstov,
 • ponavljanja istih besed (ključna beseda ali zlog ne sme imeti več kot 10% deleža vsebine),
 • vključevanja vtičnikov na socialne profile ponudnika, kjer to ni predvideno.

V primeru kršitev si upravljalec pridržuje pravico do spremembe ali prireditve vsebine tako, da je ta skladna s temi splošnimi pogoji. Z objavo mnenja se njegova last prenese na upravljalca, ki lahko z njim upravlja v skladu s pogoji poslovanja.

Upravljalec ni odgovoren za kakršnokoli okvaro ali izgubo podatkov, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali nespretnosti uporabnika ali ponudnika. Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo vsebine ponudnikov.

Upravljalec bo podatke o povpraševanjih hranil 1 leto od oddanega povpraševanja oz. dokler bo to potrebno, s čimer uporabniki soglašajo ob oddaji povpraševanja. Po tem roku bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral.

Upravljalec si pridržuje pravico, da upravljanje portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike in ponudnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.

Upravljalec uporabnikom in ponudnikom zagotavlja tehnično podporo in pomoč na elektronskem naslovu podpora@vsestoritve.com. Vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki / naročniki vodi skladno s pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Upravljalec se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in vsebinske težave in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

Registracija uporabnika portala

Portal in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno pravnim osebam ter fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, ni dovoljena oddaja povpraševanj in naročanje na storitve brez prisotnosti skrbnikov.

Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu. Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi in je ni dovoljeno opravljati in uporabljati v imenu drugih oseb. Z registracijo uporabnik izjavlja, da je pravna oseba oziroma fizična oseba, starejša od 15 let, da registracijo opravlja v svojem imenu, ter da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema. Registracija v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.

Pri registraciji uporabnika upravljalec zbira naslednje podatke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje uporabnika:

 • uporabniško ime in geslo (za izbiro uporabniškega imena veljajo omejitve objavljanja neprimerne ali žaljive vsebine, ki so specificirane v nadaljevanju),
 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko.

Uporaba storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom, je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno (v primeru, da gre za fizično osebo) oz. pooblaščenim osebam registriranega uporabnika (v primeru, da gre za samostojnega podjetnika ali podjetje). Posojanje uporabniškega računa oz. povpraševanja za druge osebe, uporaba tujega uporabniškega računa ter preusmerjanje uporabniškega računa niso dovoljeni.

Odgovornosti in pravice uporabnika

Pregledovanje vsebin ponudnikov je omogočeno vsem uporabnikom portala brez omejitev, medtem ko se mora za pošiljanje povpraševanj in oddajo mnenja o zadovoljstvu s storitvijo / ponudnikom registrirati. Uporabnik sam določi kriterije, na podlagi katerih poišče ustrezne ponudnike.

Uporabnik portal uporablja na lastno odgovornost. Dolžan je zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spleta. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zagotavlja le zaščito v obsegu, ki ga določajo ti pogoji uporabe (varstvo osebnih podatkov).

Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s portalom in storitvami. Občasno lahko sporočila vsebujejo tudi vsebine ponudnikov portala. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva prekinitev pošiljanja sporočil na njegov e-naslov ali se od prejemanja odjavi sam prek povezave v sporočilu.

Uporabnik je odgovoren za verodostojnost in resnost svojega povpraševanja ter podatkov, ki jih vpiše na portal. Prav tako je odgovoren za vse posledice, ki izhajajo iz kršitev predpisov ali pogojev uporabe. S pošiljanjem povpraševanja uporabnik soglaša, da se njegov e-naslov posreduje ponudnikom.

S sprejemom ponudbe nastane med njim in ponudnikom, ki je ponudbo pripravil, obligacijsko razmerje. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja (zaradi resničnosti podatkov, vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe) rešujeta ponudnik in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec v primeru takšnega spora ne nosi nobene odgovornosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca in izključno na način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom, ponudnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode. Uporabnik se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala. Uporabnik je dolžan obvestiti upravljalca o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@vsestoritve.com.

Uporabnik se zaveže storitve portala uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh pogojev uporabe. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise in veljavno zakonodajo, javni red in moralo. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

Prepovedana je uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.

Uporabnik je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovoren.

Registracija ponudnikov

Zaradi omejitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je registracija ponudnika dovoljena samo:

 • pravnim osebam, ki imajo ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
 • fizičnim osebam, ki na trgu skladno z veljavno zakonodajo samostojno opravljajo pridobitno dejavnost (npr. samostojni podjetniki) ter imajo ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
 • drugi uporabniki posamezniki, ki imajo urejen status samozaposlene osebe in opravljajo pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost oz. imajo registrirano osebno dopolnilno delo.

Ponudnik se z registracijo zavezuje, da ima za izvajanje storitev, ki jih ponuja, ustrezno registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1 ter izpolnjuje druge predpisane pogoje za oglaševanje in izvajanje storitev skladno s predpisi. Upravljalec si v primeru, ko ugotovi kršitev tega pravila pridržuje pravico do izbrisa vsebin ponudnika in na zahtevo organov pregona posredovati podatke o ponudniku.

Ponudnik lahko kot svoje navaja le storitve, za katere je registriran in jih resnično opravlja. Objava storitev v imenu drugih ponudnikov je prepovedana.

Pri registraciji ponudnika upravljalec zbira naslednje podatke:

 • davčno številko (v primeru, da vpis davčne številke v trenutku registracije ni možen, lahko ponudnik spodnje podatke pošlje na elektronski naslov upravljalca: info@vsestoritve.com),
 • ime in priimek odgovorne osebe,
 • elektronski naslov odgovorne osebe,
 • naziv podjetja ali samostojnega podjetnika,
 • sedež / naslov podjetja ali samostojnega podjetnika,
 • telefonsko številko.

V primeru kakršnih koli sprememb je ponudnik dolžan v roku treh (3) dni posodobiti vpisne podatke. Če sprememba na podlagi prijave ni možna, lahko ponudnik spremembo zahteva po elektronski pošti na naslovu info@vsestoritve.com.

Odgovornosti in pravice ponudnika

Ponudnik je odgovoren za resničnost in ustreznost vsebin, ki jih objavi, in ne sme objavljati vsebin, ki so z zakonom prepovedane ali kršijo pravice tretjih oseb. Ponudnik se zavezuje, da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ) in Zakon o oglaševanju. Ponudnik v svoj profil ne sme prepisovati ali kopirati vsebin od drugih ponudnikov ali drugih avtorsko zaščitenih vsebin. Vsebine morajo biti v slovenskem jeziku.

Ponudnik je dolžan spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov, kar pomeni, da mora pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah, sklenjenih na daljavo. Kadar vsebina predstavlja ponudbo, je ponudnik na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja (zaradi resničnosti podatkov, vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe) rešujeta ponudnik in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec v primeru takšnega spora ne nosi nobene odgovornosti.

Ponudnik se zaveže storitve portala uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh pogojev uporabe. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin. Vsaka zavajajoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva vsebina je prepovedana.

Ponudnik se z objavo vsebine strinja, da je ta javno objavljena na portalu in imajo uporabniki možnost biti samodejno obveščeni o novi vsebini in stopiti v stik z njim. Ponudnik se tudi strinja, da lahko upravljalec vsebino in fotografije uporabi v promocijske namene v drugih medijih. Upravljalec ne bo objavljal osebnih podatkov, temveč le vsebino in povezavo na portal.

Ponudnik se s sodelovanjem na portalu obvezuje, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Ponudnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

Vse cene, ki jih ponudnik navede, predstavljajo končno in zavezujočo ceno z vključenim DDV. V primeru posebnih ponudb, popustov, dodatnih ugodnosti mora biti to transparentno označeno z navedbo pogojev pridobivanja dodatnih ugodnosti.

Prepovedana je uporaba portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje vsiljene pošte.

Ponudnik je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

Ponudnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovoren.

Analiza uporabe portala in piškotki

Upravljalec uporablja programsko opremo za analizo uporabe portala ter pridobivanje spoznanj o potrebah uporabnikov in naročnikov, ki pripomorejo k izboljšavam kakovosti portala in uporabniške izkušnje.

Na portalu uporabljamo različne vrste piškotkov (cookijev). V vašem brskalniku so lahko shranjeni nekateri od piškotkov, opisanih na tej povezavi, ali vsi izmed naštetih. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate v brskalniku (to morda ni mogoče v brskalnikih za mobilne naprave).

Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika. Shranjevanje piškotkov je namenjeno izključno zbiranju statistike o obisku portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave posameznikovega načina uporabe portala. S tem upravljalec portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

Kršitve pogojev uporabe

Kakršnakoli uporaba portala, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila portalu, tehnični opremi ali upravljalcu, je prepovedana. Upravljalec si v celoti pridržuje pravico do odvzema uporabniške pravice vsem, ki bi kršili ta pravila.

Vsak uporabnik, ponudnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh pogojev uporabe, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, pogojev uporabe spletnega portala, posebnih pogojev oglaševanja, obveznosti uporabnikov ali ponudnikov portala, je dolžan to sporočiti upravljalcu na elektronski naslov info@vsestoritve.com.

Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega ali ponudnikovega računa. V takšnem primeru bo uporabnika oz. ponudnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik oz. ponudnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški ali naročniški račun ukiniti ter iz baze izbrisati vse njegove vsebine. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov.

V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika ali ponudnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom

Končne določbe

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s pogoji uporabe sprejemamo na elektronskem naslovu info@vsestoritve.com.

V primeru spora v zvezi z uporabo portala VseStoritve.com, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Ti splošni pogoji veljajo od 1.10.2015.